Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met MS Mode;
 3. Dag: een kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de in artikel 6 opgenomen mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.
 5. MS Mode: de rechtspersoon MSNL B.V. die via de Website producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 6. Overeenkomst: de tussen MS Mode en de Consument via de Website gesloten overeenkomst;
 7. Website/Webshop: de website www.msmode.com.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

MSNL B.V.
Registered office: Diemermere 1
1112 TA Diemen
Nederland
E-mailadres: klantenservice.be@msmode.com
KvK-nummer: 65811976
BTW-nummer: BE0668522812
Telefoon: 033313387

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden maken onderdeel uit van elk aanbod van MS Mode en zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen MS Mode en de consument.
 2. MS Mode behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele eenzijdige wijzigingen gelden alleen voor toekomstige bestellingen. De meest recente versie van deze voorwaarden zal beschikbaar zijn via de Webshop. De versie van de algemene voorwaarden die geldt voor een bestelling is de versie die in de Webshop van toepassing wordt verklaard ten tijde van de plaatsing van de bestelling door de consument.
 3. De Consument kan steeds de algemene voorwaarden raadplegen, downloaden en afdrukken van de website. Bij problemen kan een e-mail worden gezonden naar het volgende e-mailadres: klantenservice.be@msmode.com.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. De producten die worden aangeboden in de Webshop vormen een aanbod van MS Mode aan de consument op basis van de gegevens die worden verstrekt in de Webshop. De producten van MS Mode betreffen onder meer kleding en mode-accessoires voor dames.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de goederen slechts geleverd zullen worden zolang de voorraad strekt.
 3. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als MS Mode gebruik maakt van beeldmateriaal betreft dit een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. MS Mode kan echter niet garanderen dat de kleur(en) van producten zoals deze zijn weergegeven op de Webshop, exact overeenkomen met de werkelijke kleur(en) van de producten. Hoe kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van je computer.
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MS Mode niet.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de eventueel daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt MS Mode onverwijld per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. MS Mode treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal MS Mode daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. MS Mode zal bij het product aan u de volgende informatie kenbaar maken, zodat die op eenvoudige en toegankelijke wijze op de website van MS Mode te raadplegen is en opgeslagen op een duurzame gegevensdrager
  a. het e-mailadres, adres- en contactgegevens van MS Mode waar u met klachten terecht kunt;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij MS Mode deze gegevens al aan u heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. De termijn gaat in op de dag dat de consument alle goederen uit de bestelling heeft ontvangen.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument MS Mode via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  De herroepingsverklaring dient te worden gezonden aan:
  MS Mode
  Klantenservice
  Diemermere 1
  1112 AT Diemen
  Nederland
  E-mailadres :klantenservice.be@msmode.com
  Telefoon: 033313387
 4. De dag na de uitoefening van het herroepingsrecht heeft de consument een termijn van 14 dagen om de aangekochte goederen terug te sturen naar MS Mode. De termijn is in acht genomen wanneer de datum van de terugzending binnen deze termijn van 14 dagen valt. Als de consument zijn herroepingsrecht heeft ingeroepen, moet MS Mode alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten of kosten in verband met het gekozen betaalmiddel, terugbetalen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop MS Mode door de consument op de hoogte is gesteld van de herroeping. De leveringskosten zijn volledig voor rekening van MS Mode, tenzij de consument heeft gekozen voor een andere levering dan standaardlevering (bijvoorbeeld expreslevering). In dat laatste geval is de consument zelf verantwoordelijk voor de extra kosten van deze specifiek gekozen leveringswijze. MS Mode betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en op voorwaarde dat de terugbetaling voor hem geen kosten meebrengt.
 5. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen. Het passen van kleding zoals je dat in een winkel zou doen, ziet MS Mode niet als gebruik.
 6. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering verbroken is. Een voorbeeld hiervan is: beenmode dat uit de verpakking is gehaald.
 7. Indien de consument goederen retourneert aan MS Mode en bij de retourzending goederen meestuurt die niet van MS Mode zijn, zal MS Mode deze goederen gedurende een periode van 6 weken na ontvangst bewaren. De consument kan de verkeerd geretourneerde goederen gedurende deze periode bij MS Mode (laten) ophalen. Na ommekomst van deze 6 weken is MS Mode gerechtigd de goederen weg te geven aan een goed doel.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, kan de consument (1) de producten retourneren via een MS Mode winkel. In dat geval betaalt de consument geen kosten voor het retourneren. De consument kan ook (2) gebruik maken van het meegeleverde retourlabel. In dat geval worden de kosten van het retourzenden in mindering gebracht op de terugbetaling door MS Mode aan de consument. De actuele kosten voor het retourneren met het meegeleverde retourlabel staan op de klantenservice pagina. De consument kan er ook voor kiezen (3) om de producten op een andere wijze terug te sturen. Ook in dat geval komen de kosten voor het retourzenden voor rekening van de consument.
 2. Indien de consument de koopprijs voor het product/de producten reeds betaald heeft en zijn gehele bestelling retourneert, zal MS Mode onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot herroeping alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten maar minus de eventuele retourkosten, terugbetalen. Indien de consument echter bepaalde producten wil behouden en dus slechts een deel van de bestelling met gebruikmaking van het herroepingsrecht wil retourneren, worden de leveringskosten niet vergoed
 3. Als de consument gebruik maakt van het recht om de producten terug te sturen, kan de MS Mode zich het recht voorbehouden om een vergoeding in te houden voor de waardevermindering die het gevolg is van een behandeling van de goederen die verder gaat dan wat nodig was om hun kenmerken vast te stellen en hun goede werking te controleren. Als u een artikel retourneert dat defect is, worden de verzendkosten vergoed.
 4. MS Mode gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt bij zijn bestelling, tenzij de consument instemt met een andere methode. Deze terugbetaling is kosteloos.
 5. Tenzij MS Mode aanbiedt het product zelf af te halen, mag MS Mode wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij/zij het product heeft teruggezonden, waarbij het eerste tijdstip steeds zal gelden.

Artikel 8 - De prijs

 1. Als in het aanbod is aangegeven dat de vermelde prijzen een beperkte vermelde geldigheidsduur hebben, dan worden de prijzen van de door MS Mode aangeboden producten tijdens die beperkte geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW.
 4. De totale prijs van het goed is inclusief alle belastingen en extra kosten, zoals [specificatie van de kosten, bijvoorbeeld vracht-,leverings-, portkosten, enz.] en staat vermeld op de bevestiging van de bestelling.

Artikel 9 - Garantie

 1. Een door MS Mode, haar fabrikant of haar importeur als garantie aangeboden regeling doet niet af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van MS Mode ten opzichte van MS Mode kan doen gelden op grond van de wet of de overeenkomst.
 2. Alle producten die worden verkocht op de website genieten bij voorlegging van het aankoopbewijs door de consument de wettelijke garantie volgens hetwelk MS Mode, tenzij bij bewijs van het tegendeel, aansprakelijk is ten opzichte van de consument voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van de levering van goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering.
 3. MS Mode garandeert dat de goederen conform zijn aan de beschrijvingen op de website, aan de kwaliteitseisen die de consument redelijkerwijs mag verwachten en aan de wettelijke bepalingen die van kracht zijn op de datum van de bestelling. Deze garantie is geldig voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van levering van de goederen.
 4. Indien aan de wettelijke voorwaarden van de garantie is voldaan heeft de Consument recht op de herstelling of vervanging van de zaak op de kosten van MS Mode, tenzij wanneer dit onmogelijk of buiten proportie zou zijn, ofwel op een prijsvermindering of annulatie van de overeenkomst indien de herstelling of vervanging onmogelijk of buiten proportie zou zijn, of niet binnen een redelijke termijn en zonder groot ongemak voor de Consument kan worden uitgevoerd.
 5. Als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, zal MS Mode de goederen op eigen kosten repareren of vervangen, tenzij dit onmogelijk of onevenredig is, of de prijs verlagen of de overeenkomst ontbinden met terugbetaling, als de reparatie of vervanging onmogelijk of onevenredig is of niet kan worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn en zonder grote overlast voor de Klant.
 6. De Consument moet deze rechtsvordering binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf de dag van ontdekking van het conformiteitsgebrek instellen.
 7. Na twee jaar vallen alle op de website verkochte goederen onder de wettelijke garantie voor verborgen gebreken. Volgens deze bepaling is de MS Mode aansprakelijk voor verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het beoogde gebruik of die dit gebruik zodanig verminderen dat consument het niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben betaald als hij of zij ervan op de hoogte was geweest. In deze gevallen heeft de consument recht op prijsvermindering of ontbinding van de koop als de consument kan bewijzen dat er op het moment van aankoop sprake was van een gebrek.
 8. Elk verzoek of elke klacht inzake deze hierboven vermelde garanties moeten binnen de twee maanden na de vaststelling van het gebrek worden verzonden naar het volgende adres:
  - Per post: MS Mode
  Klantenservice
  Diemermere 1
  1112 AT Diemen
  Nederland
  - Per e-mail: klantenservice.be@msmode.com

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. MS Mode zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij uitvoering van bestellingen van de producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan MS Mode kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze voorwaarden is vermeld, zal MS Mode zich tot het uiterste inspannen om geaccepteerde bestellingen binnen de volgende termijnen te leveren, tenzij een andere leveringstermijn bij een artikel wordt gecommuniceerd:
  1 werkdag voor producten die op werkdagen vóór 19:30 uur besteld zijn;
  2 werkdagen voor producten die op werkdagen ná 19:30 uur besteld zijn;
  • producten die in het weekend besteld zijn, worden in beginsel op dinsdag geleverd;
  • indien een consument ervoor heeft gekozen om de producten in de winkel op te halen, geldt een leveringstermijn van 3 tot 5 werkdagen.
 4. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval in ieder geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal MS Mode in ieder geval gehouden zijn het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, te restitueren.

Artikel 11 - Overig

 1. Als een onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige delen van de algemene voorwaarden en deze overige delen behouden dus onverminderd kun kracht.
 2. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen MS Mode en de Consument worden vastgelegd.
 3. De elektronische gegevens, bewaard in de informatiesystemen van MS Mode en die betrekking hebben op haar diensten, zijn voor de Consument ontvankelijke, geldige en tegenstelbare bewijzen onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als ieder document opgesteld, ontvangen of bewaard op papier.
 4. Voor promotiecodes geldt dat slechts het gebruik van één promotie per persoon, per bestelling is toegestaan. Vouchers en cadeaubonnen kunnen niet met korting worden aangeschaft. Het is niet toegestaan om meerdere promotionele codes in combinatie te gebruiken.

Artikel 12 - Betaling

Bij gebreke van andersluidende overeenkomst dienen de bedragen waarvoor u aansprakelijk bent bij vooruitbetaling per creditcard of Mister Cash te worden voldaan, alvorens bestellingen door MS Mode worden geaccepteerd. U bent verplicht MS Mode onmiddellijk te informeren over onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens.

Artikel 13 - Behandeling van klachten

 1. MS Mode beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt alle klachten overeenkomstig deze procedure zoals aangegeven op de website.
 2. Met uitzondering van de in artikel 10 genoemde klachten, dienen [overige] klachten over de uitvoering van de overeenkomst binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven per e-mail of per post te worden ingediend bij MS Mode, nadat u de gebreken heeft geconstateerd. De contactgegevens staan vermeld op de website en in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.
 3. Klachten die per e-mail worden gestuurd naar klantenservice.be@msmode.com worden zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MS Mode binnen 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

Artikel 14 - Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u in het kader van de transactie aan MS Mode heeft verstrekt, zullen door MS Mode uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. MS Mode zal deze gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet gebruiken voor andere commerciële doeleinden dan het hierboven genoemde doel of het voorstellen van soortgelijke aanbiedingen.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen MS Mode en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend ter beoordeling worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank van de Stad in België, België.